Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Afkapwaarden “Drugs of Abuse”.

De afkapwaarden voor de drugs of abuse screening en confirmaties zijn in het verleden vastgesteld door de multidisciplinaire expertgroep drugsonderzoek. Dit omdat er toen binnen Europa nog geen consensus was over de afkapwaarden.

De European Workplace Drug Testing Society (EWDTS) heeft echter richtlijnen opgesteld over hoe drugsscreeningen, als ook confirmaties uitgevoerd moeten worden. Hierin staan ook afkapwaarden vermeld. Het ligt voor de hand om deze afkapwaarden te gaan gebruiken.

De richtlijn en de daarbij behorende afkapwaarden kan gevonden worden op de website van de EWDTS: www.ewdts.org.

Afkapwaarden (cut-off) zijn bedoeld om een scheidslijn te trekken tussen een negatief en positief monster. De gebruikte afkapwaarde is afhankelijk van de doelgroep. Zoals met elke diagnostische test het geval is, is het hierbij balanceren tussen sensitiviteit en specificiteit. Hoewel de meeste DOA-screeningen veel sensitiever zijn dan de genoemde afkapwaarden, gaat dit altijd ten koste van de specificiteit: hoe lager de afkapwaarden, hoe hoger het percentage vals-positieven. De relatief slechte specificiteit van immuno-assays wordt vooral veroorzaakt door kruisreactiviteit met endogene en exogene substanties aanwezig in de urine. Bij de gekozen afkapwaarden is voor het genoemde doel (drugshulpverlening, workplace testing, penitentiaire inrichtingen) de balans tussen sensitiviteit en specificiteit voor de screening optimaal.

Bij screening ten behoeve van drugshulpverlening en penitentiaire inrichtingen wordt alleen op verzoek een bevestigingsonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat men normaliter beleid zal maken op de uitslag van het screeningsonderzoek. Bij drugsscreening ten behoeve van workplace testing dient altijd een bevestigings-onderzoek te worden uitgevoerd. Voor een klinisch toxicologische casus zijn de gestelde afkapwaarden eigenlijk niet geschikt. In dat kader is de sensitiviteit veel belangrijker.

Tessa Bosch

Coördinator Drugs of Abuse

Back to Top